bizSPA!フレッシュ

「若いうちはテンポよく失敗したらいい」一発屋芸人・髭男爵が説く人生哲学

髭男爵

山田ルイ53世『一発屋芸人の不本意な日常』(朝日新聞出版)